MANIFEST D’ESCALADEI

Text íntegre del Manifest d’Escaladei.

MANIFEST D’ESCALADEI

Acord del Priorat-Montsant-Siurana pel Sistema de Gestió del paisatge

1 de març de 2017, reunits al Priorat, a Escaladei, tots els signants,

ATÈS que el Parlament de Catalunya, en sessió del 14 de desembre de 2000, es va adherir al Conveni Europeu del Paisatge signat per la Conferència Interministerial d’Estats Membres del Consell d’Europa, reunida a Florència el 20 d’octubre de l’any 2000, amb la voluntat d’incorporar els principis, els objectius i les mesures continguts en aquest tractat internacional que va entrar en vigor l’1 de març de 2004.

ATÈS que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de l’any 2006 en el seu Títol I ha establert el dret social de totes les persones de gaudir dels recursos naturals i del paisatge en condicions d’igualtat establint el deure de fer-ne un ús responsable i evitar-ne el malbaratament.

Entre els principis rectors de l’Estatut de Catalunya s’estableix que els poders públics han de fer efectives les condicions que permetin a totes les persones el gaudi del patrimoni natural i paisatgístic i que els poders públics vetllaran per la cohesió econòmica i territorial aplicant polítiques que assegurin un tractament especial de les zones de muntanya, la protecció del paisatge, el foment de les activitats agràries, ramaderes i silvícoles i una distribució equilibrada al territori dels diferents sectors productius, els serveis d’interès general i les xarxes de comunicació.

ATÈS que al nostre país ha estat aprovada la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge ( en endavant, Llei del Paisatge de Catalunya ) i el Decret 343/2006, de 19 de setembre, que la desenvolupa. Ambdós textos normatius tenen per objecte el reconeixement, la protecció, la gestió i l’ordenació dels paisatges catalans, per tal de preservar els seus valors naturals, patrimonials, culturals, socials, i econòmics en un marc de desenvolupament sostenible, amb la finalitat de donar un reconeixement jurídic al paisatge i d’impulsar-ne la plena integració en el planejament i en les polítiques d’ordenació territorial i urbanístiques, i també en les altres polítiques sectorials que hi incideixen de manera directa o indirecta.

ATÈS que l’adopció de la Carta del paisatge del Priorat s’ha basat en els següents principis:

  1. Que el reconeixement, l’ordenació i la protecció del paisatge com a bé d’interès públic col·lectiu és una responsabilitat no només dels poders públics, sinó també dels ciutadans i la resta dels agents socials i econòmics que actuen sobre el territori.
  2. Que en qualsevol intervenció sobre el territori i en els diferents instruments existents o futurs per a la planificació i gestió territorial, s’haurà de tenir en compte el paisatge pel seu caràcter integrador.
  3. Que els poders públics adopten el compromís d’establir les polítiques i les mesures concretes que permetin la millor protecció, gestió i ordenació dels paisatges del Priorat.
  4. Que els agents privats signants de la Carta del paisatge del Priorat adopten els compromisos d’integració del paisatge en els seus respectius projectes i actuacions, implementant les mesures específiques per a la conservació dels paisatges del Priorat.

ATÈS que la Carta del paisatge del Priorat basa la seva implementació en uns principis generals que ressalten la importància clau i decisiva del paisatge:

El Priorat és una realitat paradigmàtica de paisatge agrari de muntanya mediterrània, que il·lustra de manera excepcional la mil·lenària interacció entre l’home i la natura i l’evolució del paisatge i de la societat al voltant de l’explotació agrària al Mediterrani. Així doncs, es pot afirmar que el Priorat és un paisatge cultural definit inequívocament pel seu caràcter i vocació agraris, en un marc natural extraordinari que l’ha condicionat de forma clara i excepcional.

Això inclou tant el mosaic silvoagropastoral, com els serveis i les activitats artesanals, professionals i industrials associades, així com els productes derivats i les habilitats i sabers locals que s’hi relacionen. És a dir, de forma transversal, tant els valors materials com els immaterials. És així com el Priorat s’arrela i alhora es caracteritza i singularitza en la diversitat biològica, ambiental, paisatgística i cultural, tot conjugant de manera harmònica i dinàmica la tradició, la innovació i la creativitat.

[…]
Aquesta realitat singular, de valor universal excepcional, permet afirmar que la qualitat del Priorat només pot ser apreciada, entesa i valorada en la seva globalitat i que rau en el valor de la seva totalitat i no només en la suma de les seves parts. Això implica que qualsevol intervenció és indefugiblement tributària del conjunt i que en tots els supòsits està interrelacionada amb ell.

El territori i el paisatge del Priorat representen un capital i alhora un recurs finit, fràgil i amb limitada capacitat d’esmorteïment i feble resiliència. Això obliga a garantir en tot moment i circumstància, una gestió integral i integrada del Priorat, l’aplicació ininterrompuda del principi de desenvolupament sostenible i la primacia de l’interès públic i de la qualitat i harmonia del paisatge sobre altres interessos.

Aquest capital i aquest recurs només poden ser gestionats i usats de forma adequada i sostenible, garantint que la presa de decisions estigui fonamentada, preceptivament i prèvia, en la recerca, l’estudi, la documentació i el coneixement exigents i rigorosos. La seva gestió ha d’orientar-se cap a l’obtenció de beneficis socials, culturals i econòmics a nivell local i comarcal, cap a la preservació o increment de la qualitat de vida i del marc mediambiental i de manera especial, cap al respecte i equilibri permanents entre la utilització del territori i la salvaguarda de la seva autenticitat i integritat.

Aquests principis constitueixen el marc de referència dels objectius de qualitat paisatgística així com dels compromisos, programes i accions que se’n deriven, als quals cal referir-se en cas de dubte, interpretació i aplicació de qualsevol part o aspecte de la Carta del paisatge del Priorat i de tots i cadascun dels documents que la componen.

La Carta del paisatge del Priorat es proposa esdevenir un marc de referència compartit, que faciliti l’entesa i la cooperació entre tots els agents implicats en les transformacions i la gestió dinàmica del paisatge, siguin públics o privats, que sovint tenen visions i interessos no coincidents, però que comparteixen els principis generals a favor d’una nova cultura del territori i volen assumir un compromís ètic a favor del paisatge del Priorat.

Les propostes que contenen els diferents documents de la Carta del paisatge del Priorat aporten elements de gran valor que caldrà tenir en compte en els processos de planificació territorial, urbanística i sectorial endegats per les diferents administracions. I també per a orientar diverses activitats del sector privat, especialment les vinculades a l’activitat agrària, vitivinícola, turística, d’oci i lleure, en totes les seves facetes, així com a l’educació i la formació en valors a favor del paisatge.

L’execució dels acords establerts de manera voluntària en el procés de participació, mediació i concertació de la Carta del paisatge del Priorat sobre el reconeixement de les tendències i dinàmiques territorials i sectorials que afecten al paisatge de la comarca i sobre els objectius de qualitat paisatgística que es volen assolir, ha de permetre aplicar i difondre noves pautes d’intervenció i de gestió del paisatge basades en el reconeixement del seu caràcter de bé d’interès col·lectiu i ha de procurar posar en valor les economies i el desenvolupament local a partir de processos endògens, que garanteixin la sostenibilitat social, econòmica i ambiental del model impulsat, la qualitat de vida de les persones i la qualitat dels paisatges del Priorat.

ATÈS que el Pla Estratègic Comarcal de Desenvolupament Socioeconòmic Rural (PECDSR 2014-2020), instrument derivat dels programes de desenvolupament rural vinculats al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, promogut i impulsat pel Consell Comarcal del Priorat, ressalta com a objectiu central l’aprofitament de la força integradora, els valors, la qualitat i el valor històric i identitari del Paisatge del Priorat per vertebrar i potenciar un model sostenible de desenvolupament que permeti la generació de noves oportunitats i la millora de la qualitat i les condicions de vida de la població actual i futura de la comarca, així com la preservació i valorització del territori.

ATÈS que mitjançant l’impuls del Parc Natural de la Serra de Montsant en el marc de la Federació EUROPARC, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i amb el suport tècnic del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya, vinculat a la Universitat Rovira i Virgili, i a través d’un procés d’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS), endegat el 2014 i culminat el 2016, permet a tota la comarca del Priorat formar part d’una xarxa d’espais protegits europeus amb característiques, dinàmiques i valors similars i accedir a mercats turístics molt sensibles amb la sostenibilitat, el respecte per al territori i la valorització del paisatge.

ATÈS que el procés de preparació de la candidatura del paisatge cultural de Priorat- Montsant-Siurana per a poder ser inscrit a la Llista del Patrimoni Mundial, dut a terme els últims deu anys, ha significat un període privilegiat per a: afavorir debats, aprofundir en els valors excepcionals del paisatge agrícola mediterrani del Priorat, reforçar la presa de consciència del gran capital que representa aquest paisatge i alhora també constatar-ne la seva fragilitat, confirmar com han estat de rotundament coincidents tots els documents elaborats i consensuats els últims anys a la comarca sobre la importància clau de preservar la qualitat paisatgística d’aquest paisatge agrícola, teixir complicitats a tots els nivells i sectors, catalitzar compromisos i voluntats, i compartir esforços i objectius.

ATÈS que aquest procés de preparació de la candidatura ha fet coincidir en l’espai i en el temps alhora una necessitat i una oportunitat pel que fa a un Sistema de Gestió integral i integrat d’aquest paisatge, que, d’una banda, els requeriments de tota candidatura a Patrimoni Mundial exigeixen i que, d’altra banda, tot el territori ha considerat necessari, ha estat elaborat i consensuat aquest Sistema de Gestió, de manera participativa, oberta, transversal i pausada, amb la implicació d’institucions, sectors econòmics i socials i el teixit associatiu de la societat civil.

RECONEIXENT que aquest Sistema de Gestió constitueix un instrument fet a l’escala adequada, plenament adaptat i ajustat al territori i al paisatge de Priorat-Montsant- Siurana, al món local, al seu teixit econòmic i social, a la seva realitat i amb la inequívoca vocació de salvaguardar el patrimoni cultural material i immaterial i els valors i atributs que atribueixen al paisatge de Priorat-Montsant-Siurana un valor universal excepcional.

RECONEIXENT que aquest Sistema de Gestió representa un model eficient i eficaç que recupera i revitalitza tots els instruments actuals i que dinamitza i sobretot coordina totes les institucions i actors, impulsant una cooperació transversal, directa, regular, planificada i sostinguda per tal d’obtenir els màxims i millors objectius i resultats amb els recursos disponibles en cada exercici i per a cada programa i acció.

RECONEIXENT que aquest Sistema de Gestió representa no només el model òptim i oportú per gestionar de forma integral i integrada el paisatge cultural de Priorat- Montsant-Siurana i preservar-ne els seus valors, sinó que significa també una valuosa prova a escala real i aplicada d’un model de gestió altament innovador, tant pel que fa al seu procés d’elaboració, com per la seva conceptualització i característiques, cosa que pot fer-lo replicable tant a escala nacional com internacional.

MANIFESTEN

QUE assumeixen plenament el Sistema de Gestió del paisatge Priorat-Montsant- Siurana com l’expressió de l’acord i l’aliança de tots els actors, públics i privats, que intervenen en diferents nivells i en competències diverses en aquest paisatge i com un instrument privilegiat per afavorir-ne les interrelacions i la cooperació permanents.

QUE adquireixen el compromís de contribuir a fer possible la implementació àgil, eficaç i eficient d’aquest Sistema de Gestió, participant i cooperant, des dels seus àmbits respectius amb la representació més qualificada i escaient possible, per tal de garantir una bona capacitat estratègica, decisòria i executòria quan correspongui i en cada cas.

QUE adquireixen el compromís, cadascú des dels seus àmbits, competències, recursos i capacitats respectius, a garantir el funcionament regular de la Comissió del paisatge i la sostenibilitat de Priorat-Montsant-Siurana, de donar curs als acords i responsabilitats que pertoquin i de donar suport tècnic i econòmic als programes i accions que s’acordin.

QUE assumeixen el compromís de dur a terme un seguiment ininterromput de l’aplicació del Sistema de Gestió i de fer-ne l’avaluació anyal.

DSC_0603

Aquesta entrada s'ha publicat a General. Bookmark the permalink.